Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα > Ανακοινώσεις > Ανακοίνωση #4033

ΔΠΜΣ: Οδηγίες για τη Διπλωματική Εργασία και την ολοκλήρωση των Σπουδών

15 Φεβ. 2023


Εν όψει της περάτωσης Σπουδών στο ΔΠΜΣ (λόγω της επερχόμενης ορκωμοσίας του Απριλίου) με την παρουσίαση και υποστήριξη-αξιολόγηση της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας, οι φοιτητές του ΔΠΜΣ που είναι στη φάση αυτή πρέπει να γνωρίζουν ότι ΔΕΝ γίνεται ταυτόχρονα να εγκρίνεται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ, πρώην ΕΔΕ) ο ορισμός της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και η Εξέτασή της από την Επιτροπή αυτή.

Έτσι, όσοι (φοιτητές του ΔΠΜΣ) βρίσκεστε στη φάση αυτή (ή βρεθείτε στο επόμενο χρονικό διάστημα), να υποβάλετε (ο Επιβλέπων σας) ΑΜΕΣΩΣ αίτηση για να οριστεί η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (ένας μέλος να είναι μέλος της ΕΠΣ, δηλαδή ένας από τους Καθηγητές Αγαθόπουλος, Καρακασίδης, Αυγερόπουλος, Λουλούδη, ή Δεληγιαννάκης) και μόλις εγκριθεί από την ΕΠΣ (θα γίνει αμέσως συνεδρίαση), μετά να γίνει η εξέταση της Διπλωματικής σας και να υποβληθεί, προς την ΕΠΣ το Πρακτικό της Εξέτασής της.

Τα έντυπα των αιτήσεων βρίσκονται στο e-Γραμαμτεία στο site του ΤΜΕΥ
http://www.materials.uoi.gr/secretariat.php#entupa

Επίσης, όταν εξεταστείτε επιτυχώς στη Διπλωματική σας Εργασία, πριν ορκιστείτε, δείτε τι πρέπει να υποβάλετε στη Γραμματεία και πώς θα υποβάλετε στο Αποθετήριο του Πανεπιστημίου τη Διπλωματική σας Εργασία (είναι υποχρεωτικό αυτό) από τις οδηγίες που υπάρχουν στο link του ΠΜΣ (είναι ίδιες και για το ΔΠΜΣ).

Για να αποφευχθεί χρονοτριβή, όσοι φοιτητές υπολογίζετε να ορκιστείτε στο επόμενο διάστημα (και να συμμετέχετε στην τελετή της ορκωμοσίας του Απριλίου), στείλτε μήνυμα στο Καθ. κ. Αγαθόπουλο (στο sagat@uoi.gr) για να γνωρίζει ότι είστε σε αυτήν τη φάση της περάτωσης των Σπουδών σας στο ΔΠΜΣ.


Διαβάστε στη συνέχεια τις ακριβείς οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται:

Διαδικασία ορισμού, εκπόνησης και εξέτασης της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας

α. Την ευθύνη της καθοδήγησης της έρευνας της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας (Δ.Μ.Ε.) του/της Μ.Φ. έχει ο/η επιβλέπων/ουσα. Ο ορισμός του θέματος της Δ.Μ.Ε. και του/της επιβλέποντος/ουσας γίνεται ως εξής: Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια υποβάλει αίτηση προς την Ε.Π.Σ., στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και η γλώσσα συγγραφής της, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας,. Ο/Η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα πρέπει να συναινέσει συνυπογράφοντας την αίτηση. Ο/Η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα πρέπει να είναι διδάσκων/ουσα του Δ.Π.Μ.Σ. και να έχει αναλάβει μία (1) πλήρη διδακτική ενότητα τουλάχιστον 3 ωρών. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από την απόκτηση της ιδιότητας του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/φοιτήριας μέχρι τη λήξη της πρώτης εξεταστικής περιόδου του 1ου εξαμήνου. Η Ε.Π.Σ. ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα της Δ.Μ.Ε. και εγκρίνει την αίτηση. και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την αξιολόγηση και έγκριση της Δ.Μ.Ε. Ένα από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα. Η τριμελής επιτροπή για την εξέταση της Δ.Μ.Ε. αποτελείται από μέλη διδάσκοντες/ουσες του Δ.Π.Μ.Σ., Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., ή ερευνητές/ερευνήτριες από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Ένα τουλάχιστον μέλος από την εξεταστική επιτροπή πρέπει να είναι μέλος της Ε.Π.Σ.
Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του θέματος της Δ.Μ.Ε. και επιβλέποντος/ουσας εφόσον διαπιστωθεί εκ μέρους του/της επιβλέποντος/ουσας ή του/της φοιτητή/φοιτήτριας ότι δεν είναι δυνατή η συνεργασία. Απαιτείται αίτηση εκ μέρους του/της επιβλέποντος/ουσας ή του/της φοιτητή/φοιτήτριας προς τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. και σχετική απόφαση της Ε.Π.Σ. που θα κρίνει εάν είναι δυνατή (επάρκεια χρόνου, κλπ) η εκπόνηση, από το/τη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/φοιτήτρια, της Δ.Μ.Ε. με νέο θέμα ή/και νέο/νέα επιβλέποντα/ουσα.
Ο μέγιστος αριθμός Μ.Φ. αυτού του Δ.Π.Μ.Σ. που έχουν εγγραφεί στο Δ.Π.Μ.Σ. στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος που μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα ένας/μία επιβλέπων/ουσα ορίζεται σε πέντε (5).

β. Η ολοκλήρωση και η αξιολόγηση της Δ.Μ.Ε. γίνεται ως εξής:

Η ολοκλήρωση της Δ.Μ.Ε. και η συγγραφή της γίνονται κατά το 3ο εξάμηνο ενώ η παρουσίασή της γίνεται το νωρίτερο στο τέλος του 3ου εξαμήνου.
Όταν ο/η φοιτητής/φοιτήτρια ολοκληρώσει τη Δ.Μ.Ε., και με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσας γνωστοποιεί στην Ε.Π.Σ. την περάτωσή της και αιτείται, υποβάλλοντας αίτηση προς αυτήν, την εξέτασή της. Στην αίτηση αυτή μπορεί να γίνει και η τελική διαμόρφωση του τίτλου της Δ.Μ.Ε. καθώς και να αλλάξει η γλώσσα συγγραφής από αυτήν που ορίστηκε στην παράγραφο α του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Η Ε.Π.Σ. συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την αξιολόγηση και έγκριση της Δ.Μ.Ε. Ένα από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα. Η τριμελής επιτροπή για την εξέταση της Δ.Μ.Ε. αποτελείται από μέλη διδάσκοντες/ουσες του Δ.Π.Μ.Σ., Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., ή ερευνητές/ερευνήτριες από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Ένα τουλάχιστον μέλος από την εξεταστική επιτροπή πρέπει να είναι μέλος της Ε.Π.Σ.
Ο/Η Μ.Φ. υποβάλλει ένα (1) αντίτυπο της Δ.Μ.Ε. σε έντυπη και/ή ηλεκτρονική μορφή στην Ε.Π.Σ. καθώς και, συνολικά, τρία (3) αντίτυπα σε έντυπη και/ή ηλεκτρονική μορφή στον/στην επιβλέποντα/ουσα και τα δύο άλλα μέλη της τριμελούς επιτροπής.
Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή των αντιτύπων της Δ.Μ.Ε., όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο ε, ο/η επιβλέπων/ουσα συγκαλεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή με ειδική πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. και ανακοινώνει το χρόνο (ημέρα και ώρα) και τον τόπο (την αίθουσα) της εξέτασης. Η πρόσκληση αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.
Ο/Η Μ.Φ. οφείλει να παρουσιάσει δημόσια τη Δ.Μ.Ε. του/της ενώπιον της τριμελούς επιτροπής. Στη συνέχεια γίνεται η βαθμολόγηση της Δ.Μ.Ε. και ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών βαθμολογητών/τριών. Η Δ.Μ.Ε. αξιολογείται ως προς το επιστημονικό περιεχόμενο (πρωτοτυπία, απόκτηση ειδικών δεδομένων με διεξαγωγή εργαστηριακών πειραμάτων ή αποτελέσματα θεωρητικών υπολογισμών, ενημέρωση στην υπάρχουσα γνώση με αντίστοιχη βιβλιογραφική διερεύνηση) με συντελεστή βαρύτητας πενήντα τοις εκατό (50%), τη δομή, τη σύνταξη και το γραπτό κείμενο (συνοχή του κειμένου, σωστή χρήση της ορολογίας και της γλώσσας, ακριβής διατύπωση των εννοιών, επιστημονική ορθή τεκμηρίωση συμπερασμάτων, λογική επεξεργασία των αποτελεσμάτων) με συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%), και την παρουσίαση και τελική εξέταση (οργάνωση και αποτύπωση των σημαντικών σημείων σε διαφάνειες, ευχέρεια παρουσίασης των αποτελεσμάτων και επεξήγησης του επιστημονικού τους περιεχομένου, επιστημονικό περιεχόμενο και βάθος των απαντήσεων στις ερωτήσεις των εξεταστών, πρωτοβουλία και ιδέες του εξεταζόμενου σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη του θέματος κλπ.) με συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%). Για την έγκριση της Δ.Μ.Ε. και της απονομής του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο (2) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής. Απαιτείται βαθμολογία τουλάχιστον 5. Στο τέλος της διαδικασίας, ο/η επιβλέπων/ουσα συντάσσει ειδικό πρακτικό υπογεγραμμένο από όλα τα παρόντα μέλη της εξεταστικής επιτροπής στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός και το οποίο υποβάλλει στην Ε.Π.Σ. Η Δ.Μ.Ε. αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. με σύμφωνη γνώμη του/της Μ.Φ. Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ενημερώνει τον φοιτητή/φοιτήτρια για τα αντίγραφα της Δ.Μ.Ε., εκτυπωμένη ή σε ηλεκτρονική μορφή, που πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. και στο αποθετήριο του Πανεπιστημίου.


Επίσης, για την ορκωμοσία:

Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια στην αίτησή του/της επιλέγει εάν θα παραβρεθεί στην τελετή της ορκωμοσίας ή όχι.

Μετά την απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου από την ΕΠΣ, αρχίζει από τη Γραμματεία η διαδικασία έκδοσης του Διπλώματός του/της, το οποίο θα παραλάβει από τη Γραμματεία ιδιοχείρως ή θα του/της επιδοθεί κατά την τελετή της ορκωμοσίας.

Το Δίπλωμα και στις δύο περιπτώσεις, να παραβρεθεί στην τελετή της ορκωμοσίας ή μη, θα αναγράφει στο "ενεκρίθη" την ημέρα παρουσίασης της ΜΔΕ και στο "εγένετο" την ημερομηνία της συνεδρίασης της ΕΠΣ που εγκρίθηκε η απονομή.

Σχετικός σύνδεσμος:  http://www.materials.uoi.gr/pmsodigies.php

Καταχωρήθηκε από:  Ακης Αγαθόπουλος

Επιστροφή