Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πολυτεχνική Σχολή
 
 
foto-header
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα > Εκπαίδευση > Διατμηματικό ΠΜΣ > Πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με την Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση (Master) «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» στο ΤΜΕΥ

Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών το Τμήμα Χημείας και το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, αναμορφωμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών», αριθμ. απόφασης 14429 (ΦΕΚ 1949 / τ.Β΄/ 1.6.2018) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος και την απονομή διπλώματος αναλαμβάνει το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς ή άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση των στόχων του, έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σκοπός

Tο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Χημείας και Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στο σύγχρονο αυτό τεχνολογικό τομέα αιχμής και πιο συγκεκριμένα στους τρόπους σύνθεσης, χαρακτηρισμού και σύγχρονων εφαρμογών των υλικών, όπως καταλυτών, ηλεκτρικών, μαγνητικών, οπτικών, αγώγιμων, κεραμικών πολυμερών και λοιπών υλικών. Βασικοί σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, η παροχή γνώσεων και τεχνογνωσίας στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των πάσης φύσεως υλικών και των εφαρμογών τους, η μελέτη του τρόπου σύνθεσης, χαρακτηρισμού και ιδιοτήτων των μοντέρνων υλικών, η προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου μετά την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των υλικών που θα τους παρέχει επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, η επάνδρωση ερευνητικών κέντρων με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, ικανό να βελτιώσει ή και να συμβάλλει στην ανακάλυψη και χρήση νέων βελτιωμένων υλικών και με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Το πρόγραμμα συνήθως αρχίζει κάθε Οκτώβριο με την εισαγωγή μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών κατ’ ανώτατο όριο. Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα και εργαστηριακά μαθήματα με συνολικό φόρτο 90 πιστωτικών μονάδων ECTS, με τις εξής προϋποθέσεις: α) πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο β) τέσσερα υποχρεωτικά θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο συμπεριλαμβανομένης της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας-Ι. Τα μαθήματα και τα εργαστηριακά μαθήματα πιστώνονται έκαστο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS ενώ η Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία-Ι με δώδεκα πιστωτικές μονάδες (12 ECTS). γ) Η εκπόνηση της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας-ΙΙ και η επιτυχής εξέταση του φοιτητή σε αυτή πιστώνεται με είκοσι (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

Στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Χημείας, Φυσικής, Χημικών Μηχανικών, καθώς και άλλων συναφούς γνωστικού αντικειμένου τμημάτων, εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ο Καθηγητής Δ. Γουρνής.