Είστε εδώ: Αρχική Σελίδα > Ανακοινώσεις > Ανακοίνωση #1510

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

14 Σεπτ. 2017


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών 2017-2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.):

«Χημεία και Τεχνολογία ΤΩΝ Υλικών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (ΤΜΕΥ) της Σ.Θ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Χημείας της Σ.Θ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθησή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (απόφαση Ε.Δ.Ε. 30/21.6.2017).

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ΄έτος.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Χημείας, Φυσικής, Χημικών Μηχανικών, καθώς και άλλων, σχετικών, εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Πανεπιστημίων και Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.12γτου Ν. 2916/2001 καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών dpmsmaterials@cc.uoi.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αίτηση σε ειδικό έντυπο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.materials.uoi.gr),
Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό). Ειδικά οι τελειόφοιτοι πρέπει να καταθέσουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση των σπουδών τους πριν τη διαδικασία επιλογής που θα κάνει το Τμήμα.
Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
Βιογραφικό Σημείωμα.
Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
Συναφής επαγγελματική εμπειρία, προϋπηρεσία και εκπαίδευση (εφόσον υπάρχει).
Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών-παρουσιάσεων σε συνέδριο, δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν).
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλεγούν χρειάζεται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσκομίζοντας και δύο (2) φωτογραφίες αστυνομικής ταυτότητας.

Η προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται από 25.09.2017 έως 06.10.2017.

Εκτενέστερη ενημέρωση σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, καθώς και το έντυπο αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή βρίσκονται στο δικτυακό τόπο: (www.materials.uoi.gr).


Καταχωρήθηκε από:  Μιχάλης Καρακασίδης

Επιστροφή